Terug naar de lijst

DE RADIO BELUISTEREN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Menu “Radio”

Klik in het hoofdmenu op “Radio”. Als er al een radiozender wordt afgespeeld, drukt u op de snelkoppeling in zone A op sommige pagina’s van het menu “Navigatie” of “Telefoon”.

“Radio” scherm

1 Logo van het radiostation dat nu wordt afgespeeld.

2 De naam van het huidige station en de frequentie. Tekstinformatie (artiest, nummer, enz.).

3 Gaan naar de handmatige invoer van de gewenste frequentie.

4 Indicatie van het inschakelen van de verkeersinformatie en stationvolgfuncties.

5 HD-radio live.

6 Het station dat nu wordt afgespeeld opslaan “Voorkeuzes”.

7 Toegang tot het submenu

8 Gaan naar het volgende of vorige station.

9 Gaan naar de volgende of vorige frequentie.

10 Frequentie keuzebalk.

11 Terug naar het vorige scherm

12 Het menu audio-bronnen openen.

Let op: de beschikbare informatie hangt af van het gekozen station of de gekozen frequentieband.

U kunt een opgeslagen station kiezen, de radiostations doorzoeken op frequentie of op lijst afhankelijk van de gekozen modus met behulp van de toets op het stuur.

modus “Frequentie”

Gebruik deze modus voor het selecteren van de radiostations op frequentie in de geselecteerde frequentieband. Om het golfbereik af te zoeken, hebt u twee mogelijkheden:

- zoeken op frequentie: de frequenties zoeken door het achter elkaar drukken op de 9 knoppen of door de cursor op de keuzebalk 10 te verplaatsen;

- automatisch zoeken op station: ga naar het vorige of het volgende station door op de 8-knoppen te drukken.

Selecteer een frequentieband

Selecteer “FM”, “AM” of “DAB” (digitale radio) door te drukken op “Bronnen” 12 op het multimediascherm.

U kunt de frequentieband ook kiezen met behulp van de toets op de stuurkolom.

Een radiostation opslaan via voorkeuzetoetsen

Gebruik deze functie voor het opslaan van het station dat nu wordt afgespeeld.

Druk in de modus “Frequentieˮ op de knop 6 of druk op het logo 1 van het huidige station en houd dit ingedrukt. Selecteer een sleuf om het op te slaan (op één van de pagina’s 13) door te drukken op de sleuf en deze ingedrukt te houden tot u een piep hoort.

U kunt maximaal 27 radiozenders opslaan.

modus “Lijst”

In deze stand kunt u een radiostation waarvan u de naam kent, gemakkelijk terugvinden in een alfabetisch gerangschikte lijst.

Doorloop snel de lijst om alle stations voorbij te laten komen. De radiozender 14 waarop u bent gestopt, wordt aangezet. U kunt ook een radiostation selecteren in de lijst om dit direct te beluisteren.

Als radiostations geen gebruikmaken van RDS of als de auto in een gebied is met slechte radio-ontvangst, worden de naam en het logo niet op het scherm weergegeven. Alleen hun frequenties worden boven aan de lijst weergegeven.

Let op: de beschikbare informatie hangt af van het gekozen station of de gekozen frequentieband.

modus “Voorkeuzes”

Geeft toegang tot de eerder opgeslagen radiostations. Raadpleeg hoofdstuk “Voorkeuze opslaan” voor meer informatie.

Druk op één van de 15-toetsen om het station te selecteren waarnaar u wilt luisteren.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

Submenu 7

Gebruik het submenu 7 in een willekeurige modus om naar instellingen te gaan en de volgende radiofuncties in te stellen:

- “Radio-instellingen”

- Instellingen van het geluidsbeeld

- “Geluidsinstellingen”.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Instellingen”.

“Radio-instellingen”

Vanaf de instellingen kunt u de volgende items desgewenst in- of uitschakelen:

- “AM”;

- “Radiotekst”;

- “Regio”;

- “TA/i-Traffic”;

- “Logo”;

- “HD radio”;

-...

“AM”

U kunt de weergave van de AM-golflengte in de lijst met audiobronnen 11 in- of uitschakelen door te drukken op “ON” of “OFF”.

“Radiotekst”

(Tekstinformatie)

Sommige FM-radiozenders bieden tekstinformatie over het beluisterde programma (bijvoorbeeld de titel van een lied). Activeer deze functie als u deze details zien.

Opmerking: deze informatie is slechts op bepaalde radiozenders beschikbaar.

“Regio”

De frequentie van een FM-radiozender kan veranderen naargelang de geografische zone. Als u in andere regio´s naar dezelfde radiozender wilt blijven luisteren, activeert u deze functie. Het audiosysteem volgt automatisch alle frequentieveranderingen, zonder onderbrekingen.

Wanneer de “Regio”-modus wordt uitgeschakeld en als de signaalkwaliteit daalt, schakelt de radio over op een nieuwe frequentie die kan werken als een relais voor de zender die u beluisterde.

Opmerking:

- Zenders in dezelfde regio kunnen andere programma’s uitzenden of andere namen gebruiken voor de radiozender.

- Sommige zenders gebruiken regionale frequenties. In dit geval:

- Met “Regio” geactiveerd: het systeem schakelt niet naar de zender voor de nieuwe regio, maar schakelt normaal tussen de zenders van de oorspronkelijke regio.

- Met “Regio” uitgeschakeld: het systeem schakelt over naar de zender voor de nieuwe regio, zelfs als er een ander programma wordt uitgezonden.

“TA/i-Traffic”

(verkeersinformatie)

Naargelang van het land zorgt het audiosysteem als deze functie actief is voor het automatisch zoeken en luisteren naar verkeersinformatie zodra deze door bepaalde FMradiostations uitgezonden wordt.

Daarna moet u de frequentie van het station dat verkeersinformatie uitzendt selecteren. Als een andere bron wordt afgespeeld (USB, Bluetooth), zal deze automatisch worden onderbroken wanneer er verkeersinformatie is.

“Simulcast”

Afhankelijk van het land wisselt deze functie van een DAB zender naar de overeenkomstige FM zender als het digitale signaal wegvalt.

Als “Simulcast FM/DAB” is geactiveerd, duurt het enkele seconden voordat het systeem overschakelt naar FM een landzender. Er kan een verandering in volume optreden.

Het systeem schakelt automatisch terug naar DAB zodra het digitale signaal wordt ontvangen.

Opmerking: tijdens de simulcast wordt de zendernaam voorafgegaan door “FM>”.

“DAB prioriteit”

Afhankelijk van het land kunt u met deze functie een FM zender selecteren (als de gewenste zender ook digitaal beschikbaar is) en naar de overeenkomstige DAB zender overschakelen voor een betere geluidskwaliteit.

Opmerking: tijdens DAB-prioriteit wordt de zendernaam voorafgegaan door “DAB>”.

“Diavoorstelling”

Afhankelijk van het land kunt u met deze functie informatie over het programma, de muziek of het weer weergeven in plaats van het logo wanneer u naar sommige DAB-radiozenders luistert.

Afhankelijk van de digitale radiozender waarnaar wordt geluisterd, kan deze afbeeldingen verzenden met visuele informatie over deze elementen.

Opmerking: deze informatie is slechts op bepaalde radiozenders beschikbaar.

Instellingen van het geluidsbeeld

Vanaf de instellingen kunt u de volgende items desgewenst in- of uitschakelen:

- “Naturel”;

- “Live”;

- “Club”;

- “Lounge”;

-...

Opmerking: de lijst met equalisermodi kan variëren afhankelijk van de uitrusting.

“Geluidsinstellingen”

In dit menu kunt u de volgende items instellen:

- “Bass-boost”: gebruik deze functie om de lage tonen te versterken/verminderen.

- “Laag/Midden/Hoog”: gebruik deze functie om de lage tonen, middentonen of hoge tonen te versterken/verminderen.

- Snelheidsafhankelijk volume: als deze functie is ingeschakeld, varieert het volume van het audiosysteem, afhankelijk van de snelheid van de auto. U kunt de gevoeligheid aanpassen of uitschakelen.

-...

Zie voor meer informatie over de beschikbare instellingen het hoofdstuk “Instellingen”.

Om veiligheidsredenen mogen deze handelingen alleen uitgevoerd worden als de auto stilstaat.

DE RADIOFUNCTIE GEBRUIKEN

Hoewel deze video niet gemaakt is over jouw auto, is het in beginsel hetzelfde